Ochrona danych osobowych

6.1 To oświadczenie o ochronie danych osobowych odnosi się tylko do sklepu internetowego www.mardosport.pl spółki SKI MOUNTAINS s. r. o., która dla potrzeb tego oświadczenia jest jednocześnie administratorem danych osobowych (dalej tylko "administrator") podmiotu danych osobowych.

6.2 Podmiotem danych osobowych jest użytkownik sklepu internetowego www.mardosport.pl, który wypełnił i wysłał zamówienie w tym sklepie internetowym albo zawarł umowę kupna z administratorem.

6.3 Przy przechowywaniu danych osobowych administrator przestrzega postanowień Ustawy nr 18/2018 Zb. O ochronie danych osobowych i norm związanych, którym jest przede wszystkim rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EÚ) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych i swobodnym ruchu tych danych i o unieważnieniu dyrektywy 95/46 / ES (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - General Data Protection Regulation - GDPR).

6.4 Administrator gromadzi niektóre niżej wyspecyfikowane dane osobowe, które są niezbędne przede wszystkim do realizacji praw i obowiązków wynikających z zamówień i umów kupna powstałych przy użytkowaniu sklepu internetowego pod adresem www.mardosport.pl albo do rozwoju oferowanych usług i doskonalenia zarządzania tym sklepem internetowym, uproszczenia procesu zakupów itp.

6.5 Dane osobowe administrator przetwarza w postaci elektronicznej w automatyzowany sposób albo w postaci drukowanej w sposób nieautomatyzowany.

6.6 Administrator nie gromadzi żadnych wrażliwych ani specjalnych danych osobowych świadczących o majątku i sprawach majątkowych, narodowości, pochodzeniu rasowym albo etnicznym, poglądach politycznych, członkostwie w partiach politycznych, wyznaniach religijnych, stanie zdrowia, orientacji seksualnej itp.

6.7 Dane osobowe podmiotu są przez administratora przetwarzane jako niezbędne do realizacji praw i obowiązków wynikających dla administratora z zamówień i umów kupna, przy czym zamawiającym albo drugą stroną umowy jest podmiot danych osobowych. Tak dzieje się na podstawie art. 6.1.B) i 6.1.c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EÚ) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych i swobodnym ruchu tych danych i o unieważnieniu dyrektywy 95/46 / ES (GDPR), które umożliwiają realizację umowy ze strony administratora i wykorzystanie usług ze strony podmiotu danych, przy czym chodzi o zgodę typu OPT-OUT, ewentualnie specjalną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, udzieloną w formularzu zamówienia sklepu internetowego www.mardosport.pl.

Podmiot danych osobowych przez udzielenie specjalnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingowe i pouczony o ustawowym przetwarzaniu oświadcza, że jest świadomy swoich praw i to szczególnie:

 • Prawa do wymagania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,

 • Prawa do wymagania poprawienia swoich danych osobowych w przypadku ich niedokładności albo niepoprawności,

 • Prawa do wymagania skasowania swoich danych osobowych, ewentualnie ograniczenia ich przetwarzania,

 • Prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych,

 • Prawa do przeniesienia swoich danych osobowych,

 • Prawa do odwołania w każdej chwili udzielonej zgody, co jednak nie będzie się wiązać z legalnością przetwarzania opartą na zgodzie udzielonej przed jej odwołaniem,

 • Prawa do złożenia zażalenia na proces przetwarzania danych osobowych przez administratora do urzędu nadzorującego, którym jest Urząd ochrony danych osobowych.

6.8 Administrator jest upoważniony zmienić swoją politykę ochrony danych osobowych tak, aby oddawała jego aktualne podejście do ochrony danych osobowych. W przypadku takiej zmiany, podmiot zostanie o niej powiadomiony, na przykład opublikowaniem w warunkach handlowych sklepu internetowego www.mardosport.pl.

6.9 Wszystkie dane osobowe administrator uzyskuje od podmiotów danych osobowych na podstawie dobrowolności, z wyjątkiem danych potrzebnych do udokumentowania ewidencji podatkowej i księgowej administratora organom administracji publicznej albo do wykonania zobowiązań.

6.10 Podmiot danych osobowych może się zwrócić e-mailem na adres info@mardosport.pl do administratora o skasowanie, zmianę albo poprawienie danych osobowych, albo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych.

6.11 Administrator gromadzi dane tylko na podstawie przyczyn ustawowych, dane konieczne do realizacji praw i obowiązków wynikających z zamówień i umów kupna zawartych z klientem i podmiotom danych osobowych w sklepie internetowym www.mardosport.pl. Chodzi o następujące dane, które są potrzebne do realizowania stosunków handlowych i ewidencji ustawowej:

 • Imię i nazwisko (dla firmy również jej nazwa, REGON i NIP),

 • Adres miejsca zamieszkania / adres do fakturowania,

 • Adres dostawy,

 • Adres e-mailowy,

 • Numer telefonu.

Innych dane albo przeznaczonych do innego celu, niż ustawowy, administrator nie gromadzi. W przypadkach, gdy administrator gromadzi takie dane, dzieje się tak na podstawie zgody udzielonej ze strony podmiotu danych osobowych (na przykład specjalna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych, udzielona w formularzu zamówienia sklepu internetowego www.mardosport.pl ).

6.12 Administrator zobowiązuje się, że nie będzie publikować danych osobowych opisanych w poprzednim punkcie, udostępniać ich osobie trzeciej (z wyjątkiem umownych przetwarzających administratora), ani dla potrzeb ofert komercyjnych niezwiązanych ze sklepem internetowym www.mardosport.pl bez zgody odnośnego podmiotu danych osobowych. Administrator ponadto zobowiązuje się do tego, że na życzenie podmiotu danych osobowych, nawet bez podania powodu, usunie jego dane osobowe z bazy danych, ale z wyjątkiem tych, które wiążą się z obowiązkiem identyfikacji klienta z uwzględnieniem przepisów podatkowych i tych, które w czasie kasowania znajdują się w zabezpieczonych, rezerwowych bazach danych administratora.