Warunki reklamacji

5.1 Odpowiedzialność za wady towaru kieruje się postanowieniami §622 i §623 Kodeksu cywilnego. Sprzedawca załatwia reklamacje konsumentów zgodnie z przepisami prawnymi Republiki słowackiej, szczególnie ustawą nr 250/2007 Z.z. w obowiązującym brzmieniu, Kodeksem cywilnym SR i obowiązującymi przepisami prawnymi.

5.2 Przy wszystkich towarach kupowanych na podstawie stosunków cywilnoprawnych okres gwarancyjny jest zgodny z przepisami prawnymi Republiki słowackiej, jeżeli przepisy prawne SR nie ustalają krótszego okresu dla określonych rodzajów towaru. Okres gwarancyjny zaczyna biec z dniem odebrania towaru przez kupującego.

5.3 Okres gwarancyjny obowiązuje też dla materiałów eksploatacyjnych, których żywotność albo przydatnoś

do użytku jest inaczej limitowana przepisami prawnymi albo normami.

5.4 Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych w związku ze zwykłym zużyciem, działaniem kupującego albo osoby trzeciej po odebraniu towaru przez kupującego, niefachowym i nieostrożnym obchodzeniem się, nadmiernym obciążeniem, mechanicznym uszkodzeniem albo zużyciem, użyciem towaru niezgodnie z jego instrukcją użytkowania albo celem stosowania, nieprzestrzeganiem zasad użytkowania, konserwacji albo przechowywania, z klęskami żywiołowymi, niefachowym albo błędnym montażem lub instalacją, na skutek niewykonania okresowej konserwacji i przeglądów serwisowych (jak są ustalone według instrukcji użytkownika) dla towaru (narty, buty narciarskie, wiązania).

5.5 Gwarancja zanika dla kupującego również w przypadku jeżeli została usunięta plomba na towarze, albo klient sam ingerował do towaru.

5.6 Kupujący może złożyć reklamację:
- osobiście na adres www.mardosport.pl , Budimír 7 , 04443 Budimír, Słowacja przedstawiając towar i dokument zakupu
- wysyłając towar razem z dalszymi dokumentami (szczególnie dokument zakupu) na adres www.mardosport.pl , Budimír 7 , 04443 Budimír, Słowacja kurierem, a nie za zaliczeniem pocztowym! Do towaru trzeba dołączyć kopię dokumentu zakupu (fakturę) i jak zalecamy, wypełniony  Formularz reklamacyjny.

TOWAR DO WYMIANY / DO ZWROTU / DO REKLAMACJI wysyłamy KURIEREM.
Paczki wysłane pocztą nie będą odbierane i załatwiane.

5.7 Do reklamowanego towaru kupujący dołącza czytelny oryginał albo kopię dokumentu zakupu towaru i szczegółowo podaje opis wady i sposób, w jaki ta wada przejawia się na zewnątrz. Towar ma być doręczony w stanie czystym i z wyposażeniem dostarczonym z towarem.

5.8 Sprzedawca przy złożeniu reklamacji wydaje konsumentowi potwierdzenie. Jeżeli reklamacja jest składana za pośrednictwem środków zdalnej komunikacji, sprzedawca musi doręczyć konsumentowi potwierdzenie o złożeniu reklamacji najpóźniej razem z dokumentem o załatwieniu reklamacji. Potwierdzenia o złożeniu reklamacji nie musi być doręczone, jeżeli konsument ma możliwość udokumentować złożenie reklamacji w inny sposób. Sprawdzenie zasadności reklamacji bez przedstawienia towaru nie jest możliwe.

5.9 Jeżeli chodzi o wadę, którą można usunąć, kupujący ma prawo, aby została ona usunięta bezpłatnie, terminowo i właściwie. Sprzedawca jest zobowiązany usunąć wadę bez zbędnej zwłoki. Kupujący może zamiast usuwania wady domagać się wymiany rzeczy albo, jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, wymiany tej części, jeżeli dla sprzedawcy w związku z tym nie powstaną nieproporcjonalne koszty ze względu na cenę towaru albo charakter wady. Sprzedawca może wtedy zamiast usuwania wady wymienić wadliwą rzecz na dobrą, jeżeli nie spowoduje to kupującemu większych problemów. Jeżeli chodzi o wadę, której nie można usunąć i która uniemożliwia to, aby rzecz mogła być właściwie użytkowana tak, jak rzecz bez wady, kupujący ma prawo do wymiany rzeczy albo ma prawo odstąpić od umowy. Takie same prawa przysługują kupującemu, jeżeli co prawda chodzi o usunięcie wady, ale kupujący z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie albo ze względu na większą liczbę wad nie może właściwie korzystać z tej rzeczy. Jeżeli chodzi o inne, nieusuwalne wady, kupujący ma prawo do adekwatnej zniżki z ceny rzeczy.

5.10 Sprzedawca wyda dokument o załatwieniu reklamacji najpóźniej do 30 dni od dnia złożenia reklamacji zgodnie z ustawą o ochronie prawa konsumenta i przepisami prawnymi. Kupujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dokument o złożeniu reklamacji i załatwieniu reklamacji może być doręczony kupującemu również e-mailem na dane kontaktowe udostępnione przez kupującego. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, jak i na podstawie wezwania kupującego wysłanego e-mailem, wiadomością SMS albo w inny odpowiedni sposób, kupujący jest zobowiązany w terminie 15 dni odebrać od sprzedawcy reklamowany towar, jeżeli reklamacja została załatwiona w formie naprawy, zniżki, wymiany towaru (nowy towar) albo reklamacja została odrzucona.

5.11 Jeżeli kupujący nie odbierze rzeczy do 30 dni po załatwieniu reklamacji albo do 30 dni od dnia powtórnego doręczenia towaru kupującemu, albo nie odbierze go w takim samym terminie od wysłania wezwania sprzedawcy po zakończeniu postępowania reklamacyjnego na adres kontaktowy przekazany przez kupującego, to sprzedawca jest, zgodnie z przepisami prawnymi upoważniony domagać się od kupującego opłaty odpowiadającej zwykłej opłacie za wynajem płatnej przez sprzedawcę i to według miejsca, czasu i powierzchni pomieszczenia, w którym jest składowany towar nieodebrany przez kupującego.

FORMULARZ PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY do pobrania TUTAJ ( pobieramy kliknięciem )