Warunki handlowe

1. Dane podstawowe
2. Zamówienie towaru
3. Wysyłka towaru, rekompensata szkody
4. Osobisty odbiór towaru
5. Odstąpienie od umowy, warunki reklamacji
6. Ochrona danych osobowych
7. Cookies
8. Postanowienia końcowe
9. Alternatywne rozwiązywanie sporów

 

1. DANE PODSTAWOWE

Adres siedziby firmy ( nie filii ):

www.mardosport.pl

SKI MOUNTAINS s. r. o.
Budimír 7
04443 Budimír
Słowacja
E-mailinfo@mardosport.pl
REGON: 54 016 789
NIP: SK2121555414

Margin scheme – Second-hand goods.

Konto w banku:

EURO IBAN: SK1083300000002502047983 ( EURO rachunek FIO banka a.s. )
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

2. ZAMÓWIENIE TOWARU 

Wykaz towaru na stronach www.mardosport.pl jest katalogiem zwykle dostarczanego towaru. Dostawca nie zapewnia natychmiastowej dostępności wszystkich pozycji towaru. Dostępność towaru będzie zawsze potwierdzana na podstawie zapytania.

Klient wybiera towar do zamówienia, poprawnie wypełnia formularz zamówienia i wysyła zamówienie. Wysłane zamówienie towaru jest ofertą zawarcia umowy kupna. Zamówienie służy dalej do zarezerwowania towaru.

Ceny towaru klient może sprawdzić przy poszczególnych pozycjach towaru. Przed wysłaniem zamówienia zostanie obliczona całkowita cena za towar, łącznie ze związanymi opłatami, a klient zostanie wezwany do ich zaakceptowania.

Unieważnienie zamówienia 
Klient i dostawca mogą bez podawania przyczyn unieważnić zamówienie klienta aż do chwili potwierdzenia zamówienia przez dostawcę. W przypadku anulowania przez Klienta zamówienia po jego utworzeniu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zwrotu towaru w zakresie kosztów związanych z przygotowaniem zamówienia i wysyłką towaru. W tym opłaty za transakcje PayPal lub paskiem.

Jeżeli dostawca unieważnia zamówienie, to z reguły podaje powód, dla którego nie może potwierdzić zamówienia.

 

3. WYSYŁKA TOWARU 

W przypadku towaru, który ma być wysłany klientowi pocztą albo usługą kurierską, do właściwego zawarcia umowy kupna wymagane jest wiążące potwierdzenie zamówienia przez dostawcę. 
Wiążącym potwierdzeniem zamówienia nie je automatycznie generowane elektroniczne potwierdzenie o przyjęciu zamówienia do systemu dostawcy, ale chodzi o elektronicznie wysłane potwierdzenie oznaczone, jako "ostateczne potwierdzenie zamówienia" lub telefoniczne potwierdzenie zamówienia przez dostawcę, gdzie dostawca i klient potwierdzili treść zamówienia, w większości rodzaj towaru, ilość sztuk, kiedy dostawca i klient potwierdzają treść zamówienia, szczególnie rodzaj towaru, liczbę sztuk, cenę za towar oraz sposób i termin doręczenia. Z chwilą potwierdzenia jest zawarta umowa kupna. 
Postanowienia tego artykułu odnoszą się tylko do umowy kupna zawartej dla przypadku sprzedaży wysyłkowej, ale nie dla osobistego odbioru towaru.

Termin dostawy 
Zamówiony towar zależnie od jego dostępności i możliwości operacyjnych dostawcy będzie dostarczony w możliwie najkrótszym czasie pocztą albo przez innego przewoźnika, zwykle w czasie do 1-10 dni roboczych od wiążącego potwierdzenia zamówienia. W przypadku nietypowych rodzajów towaru, termin dostarczenia jest z reguły dłuższy, ale klient jest na czas informowany o ewentualnym wydłużeniu terminu dostawy. 
Towar uważa się za dostarczony przez doręczenie na adres, który klient podał w zamówieniu.

Sposób dostarczenia 
Transport pod określony adres zapewnia dostawca. Koszty transportu towaru różnią się w zależności od wybranego sposób przewozu. Konkretny sposób dostarczenia klient wybiera sam, aktualny cennik jest podany na stronach www.mardosport.pl w sekcji "koszyk”, albo można go uzyskać w zakładzie dostawcy w postaci dokumentu papierowego.

Sposób zapłacenia ceny za towar 
Klient ma kilka możliwości zapłacenia ceny kupna za towar. Towar można w pełnej wysokości opłacić osobiście w zakładzie dostawcy, za zaliczeniem w miejscu sprzedaży towaru, za pośrednictwem umownej usługi kurierskiej, albo przelewem ceny kupna na rachunek dostawcy pod właściwym symbolem zmiennym, który identyfikuje płatność.

Przesyłka z towarem zawiera zawsze dokument podatkowy.
Instalacja towaru ani montaż nie są częścią umowy kupna.

Odbiór towaru 
Klient jest zobowiązany przejrzeć towar bezpośrednio przy jego odbiorze. Jeżeli zostanie stwierdzone mechaniczne uszkodzenie opakowania wyrobu, to klient w obecności przewoźnika ma obowiązek skontrolować stan towaru, a w przypadku jego uszkodzenia sporządzić protokół o uszkodzeniu przesyłki i spowodować potwierdzenie tego faktu przez przewoźnika.

Przez podpisanie listu przewozowego klient zgadza się z odbiorem towaru i potwierdza, że doszedł bez uszkodzeń mechanicznych. Późniejszych reklamacji z winy przewozu nie można potem brać pod uwagę i zostaną one odrzucone.

Jeżeli klient omyłkowo otrzyma błędną dostawę towaru, jest zobowiązany towar wysłać z powrotem. W takim wypadku zwracane są mu koszty przesyłki, jednak do wysokości kwoty, którą za przesyłkę zapłacił przy składaniu zamówienia. 

Komunikacja między klientem, a dostawcą 
Dalsza komunikacja między dostawcą, a klientem jest realizowana przede wszystkim pocztą elektroniczną, jeżeli strony nie postanowią inaczej.

Rekompensata szkody przy nieodebraniu towaru
Sprzedawca ma prawo do rekompensaty szkody (według postanowień § 420 i kolejnych Kodeksu cywilnego), w przypadku gdy kupujący zamówił towar, którego nie odwołał, ewentualnie nie odstąpił od umowy i jednocześnie nie odebrał od przewoźnika tego towaru albo po wezwaniu sprzedawcy, w przypadku wybrania odbioru osobistego, towaru nie odebrał w terminie ustalonym do odbioru. Takim działaniem kupujący naruszył swój obowiązek wymieniony w art. III, według którego kupujący jest zobowiązany odebrać zamówiony towar.

 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rekompensaty szkody za nieodebrany towar w znaczeniu kosztów związanych z przewozem i spedycją towaru do miejsca odbioru. Obejmuje opłaty za transakcje PayPal lub Stripe.

 

4. OSOBISTY ODBIÓR TOWARU 

Jeżeli klient zamawia towar przez Internet i odbiera go osobiście, dostawca tylko potwierdza, że towar jest zarezerwowany dla klienta w zakładzie.

Towar jest rezerwowany dla klienta w zakładzie dostawcy przez 24 godziny od zamówienia, jeżeli odbiór nie zostanie inaczej ustalony. Klient ma prawo przejrzeć towar w zakładzie dostawcy przed zawarciem umowy kupna.

W przypadku osobistego odbioru towaru w zakładzie dostawcy, umowę kupna uważa się za zawartą dopiero po zapłaceniu całej ceny kupna i odebraniu towaru przez klienta.

 

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Prawo klienta do odstąpienia 
Klient jest upoważniony odstąpić od umowy w przypadku, gdy dostawca nie dopełni ustalonych warunków doręczenia.

Konsument ma na podstawie ustawy nr 102/2014 Z. z. o ochronie praw konsumenta przy sprzedaży towaru albo świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość albo umowy zawartej poza pomieszczeniami zakładu sprzedawcy i o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw (dalej tylko, jako „Ustawa“) według postanowień § 7 i kolejnych, prawo odstąpić od umowy kupna w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania towaru. Konsument jest zobowiązany po zawiadomieniu o odstąpieniu od umowy przesłać albo doręczyć osobiście przedmiot umowy, od której odstępuje razem z całą dokumentacją – na przykład oryginałem faktury, instrukcją i inną dokumentacją do towaru, która została mu doręczona razem z towarem, najpóźniej jednak do 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia.

Prawo do odstąpienia według poprzedniego zdania nie dotyczy klientów, którzy towar zakupili osobiście bezpośrednio w punkcie odbioru E-shopu: www.mardosport.pl

Jeżeli razem z towarem przekazuje się kupującemu podarunek albo inny bonus, to umowa darowizny między sprzedawcą, a kupującym jest zawarta z warunkiem rozwiązania, że jeżeli dojdzie ze strony konsumenta do odstąpienia od umowy kupna albo zwrócenia części towaru, dzięki któremu dojdzie do zmniejszenia całkowitej ceny zamówienia poniżej granicy, która uprawnia konsumenta do otrzymania bonusów i podarunków, umowa darowizny traci skutecznoś

w stosunku do takiego prezentu, a kupujący jest zobowiązany razem z towarom zwrócić sprzedawcy taki podarunek.

Prawo dostawcy do odstąpienia 
Dostawca jest upoważniony odstąpić od umowy tylko do chwili wysłania towaru i to tylko w przypadku niedostępności towaru albo wyraźnej zmiany ceny towaru. Przed odstąpieniem dostawca jest jednak zawsze zobowiązany kontaktować się z klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

Postępowanie w przypadku odstąpienia od umowy 
Ze względu na to, że w przypadku odstąpienia, umowa zostaje unieważniona od początku, dostawca zwraca albo rekompensuje klientowi, a klient dostawcy wszystko to, co od niego otrzymał. W przypadku anulowania przez Klienta zamówienia po jego utworzeniu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zwrotu towaru w zakresie kosztów związanych z przygotowaniem zamówienia i wysyłką towaru. W tym opłaty za transakcje PayPal lub STRIPE.

Klient może odstąpić tak, że zawiadamia o tym fakcie dostawcę i to elektronicznie na adres e-mailowy info@mardosport.pl albo na piśmie w zakładzie dostawcy. Przy odstąpieniu trzeba podać numer zamówienia, symbol zmienny i datę zakupu oraz przedstawić oryginał dokumentu o zakupie towaru.

FORMULARZ do pobrania TUTAJ ( pobieramy kliknięciem )

Jeżeli klient już otrzymał towar i odebrał go, to przesyła on towar z powrotem do zakładu dostawcy, gdzie dostawca bez zbędnej zwłoki ocenia stan zwróconego towaru.

W przypadku, gdy towar jest zwrócony dostawcy w innym stanie, niż był mu dostarczony i trzeba ponieść koszty związane z doprowadzeniem towaru do początkowego stanu, jak i z ewentualnie powstałą szkodą w towarze ( szczególnie uszkodzenie, widoczne zużycie, dostawca zastrzega sobie prawo wyceny towaru i złożenia wniosku o zmniejszenie wartości zwróconego towaru w znaczeniu przywrócenia towaru do początkowego stanu.

Cena kupna albo jej część będzie wypłacona klientowi w najkrótszym możliwym terminie, najpóźniej jednak do 14 dni po zwróceniu towaru. Sprzedawca kontroluje i sprawdza zwrócony towar.

TOWAR DO WYMIANY / DO ZWROTU / DO REKLAMACJI wysyłamy KURIEREM.
Paczki wysłane pocztą nie będą odbierane i załatwiane.

Koszty zwrotu ponosi klient, w tym opłaty transakcyjne PayPal lub STRIPE.

Pieniądze wypłaca się konsumentowi w sposób, w jaki za towar było płacone, ewentualnie i w inny sposób, jeżeli tak zdecydują obie strony.

Adres do doręczenia, obowiązuje zarówno przy wymianie towaru, jak i zwrocie, ewentualnie reklamacji:

www.mardosport.pl , Budimír 7 , 04443 Budimír, Słowacja.

Prosimy pamiętać o dołączeniu do paczki formularza o odstąpieniu, oryginału dokumentu zakupu razem z numerem rachunku, na który środki pieniężne mają być zwrócone.

Pakowanie przesyłek musi spełniać następujące warunki:

1. Towar przeznaczony do naprawy lub wymiany należy przesłać w oryginalnym opakowaniu z użyciem materiału wypełniającego.
2. Każdy przedmiot, nawet trudny do spakowania, musi być solidnie zapakowany.
3. Kartony należy zakleić taśmą klejącą z każdej strony. Jeśli to możliwe, użyj taśmy klejącej.
4. Koperta zawierająca list przewozowy lub nalepki wskazujące towar delikatny, płatność za pobraniem lub inne specjalne oznaczenia muszą być naklejone na największym obszarze przesyłki.
5. Przesyłka z towarem musi być tak zapakowana, aby poszczególne sztuki towaru w przesyłce nie przesuwały się.
6. Na dnie pudełka należy umieścić warstwę materiału amortyzującego, aby zwiększyć ochronę towaru podczas transportu.
7. Pozostałe szczeliny należy wypełnić, a na wierzch ułożyć kolejną warstwę materiału amortyzującego.
8. Na powierzchni nie mogą znajdować się żadne nierówności ani wystające elementy.
9. Długie lub ostre lub spiczaste części towaru nie mogą wystawać poza przesyłki.
10. Konieczne jest optymalne wykorzystanie przestrzeni w kartonie (tj. wypełnienie wolnej przestrzeni między towarem a ścianą kartonu) oraz zastosowanie wysokiej jakości, odpowiednich wymiarowo materiałów opakowaniowych zapewniających ochronę towaru.
11. Oprócz folii termokurczliwej, trudne do zapakowania towary o specjalnym kształcie należy zabezpieczyć innym materiałem opakowaniowym.

Nie przyjmujemy towarów zapakowanych w inny sposób.

 

GWARANCJA, WARUNKI REKLAMACJI I REGULAMIN REKLAMACYJNY 

5.1 Odpowiedzialność za wady towaru kieruje się postanowieniami §622 i §623 Kodeksu cywilnego. Sprzedawca załatwia reklamacje konsumentów zgodnie z przepisami prawnymi Republiki słowackiej, szczególnie ustawą nr 250/2007 Z.z. w obowiązującym brzmieniu, Kodeksem cywilnym SR i obowiązującymi przepisami prawnymi.

5.2 Przy wszystkich towarach kupowanych na podstawie stosunków cywilnoprawnych okres gwarancyjny jest zgodny z przepisami prawnymi Republiki słowackiej, jeżeli przepisy prawne SR nie ustalają krótszego okresu dla określonych rodzajów towaru. Okres gwarancyjny zaczyna biec z dniem odebrania towaru przez kupującego.

5.3 Okres gwarancyjny obowiązuje też dla materiałów eksploatacyjnych, których żywotność albo przydatnoś

do użytku jest inaczej limitowana przepisami prawnymi albo normami.

5.4 Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych w związku ze zwykłym zużyciem, działaniem kupującego albo osoby trzeciej po odebraniu towaru przez kupującego, niefachowym i nieostrożnym obchodzeniem się, nadmiernym obciążeniem, mechanicznym uszkodzeniem albo zużyciem, użyciem towaru niezgodnie z jego instrukcją użytkowania albo celem stosowania, nieprzestrzeganiem zasad użytkowania, konserwacji albo przechowywania, z klęskami żywiołowymi, niefachowym albo błędnym montażem lub instalacją, na skutek niewykonania okresowej konserwacji i przeglądów serwisowych (jak są ustalone według instrukcji użytkownika) dla towaru (narty, buty narciarskie, wiązania).

5.5 Gwarancja zanika dla kupującego również w przypadku jeżeli została usunięta plomba na towarze, albo klient sam ingerował do towaru.

5.6 Kupujący może złożyć reklamację:
- osobiście na adres 
www.mardosport.pl , Budimír 7 , 04443 Budimír, Słowacja, przedstawiając towar i dokument zakupu
- wysyłając towar razem z dalszymi dokumentami (szczególnie dokument zakupu) na adres 
www.mardosport.pl , Budimír 7 , 04443 Budimír, Słowacja, kurierem, a nie za zaliczeniem pocztowym! Do towaru trzeba dołączyć kopię dokumentu zakupu (fakturę) i jak zalecamy, wypełniony  Formularz reklamacyjny.

TOWAR DO WYMIANY / DO ZWROTU / DO REKLAMACJI wysyłamy KURIEREM.
Paczki wysłane pocztą nie będą odbierane i załatwiane.

5.7 Do reklamowanego towaru kupujący dołącza czytelny oryginał albo kopię dokumentu zakupu towaru i szczegółowo podaje opis wady i sposób, w jaki ta wada przejawia się na zewnątrz. Towar ma być doręczony w stanie czystym i z wyposażeniem dostarczonym z towarem.

5.8 Sprzedawca przy złożeniu reklamacji wydaje konsumentowi potwierdzenie. Jeżeli reklamacja jest składana za pośrednictwem środków zdalnej komunikacji, sprzedawca musi doręczyć konsumentowi potwierdzenie o złożeniu reklamacji najpóźniej razem z dokumentem o załatwieniu reklamacji. Potwierdzenia o złożeniu reklamacji nie musi być doręczone, jeżeli konsument ma możliwość udokumentować złożenie reklamacji w inny sposób. Sprawdzenie zasadności reklamacji bez przedstawienia towaru nie jest możliwe.

5.9 Jeżeli chodzi o wadę, którą można usunąć, kupujący ma prawo, aby została ona usunięta bezpłatnie, terminowo i właściwie. Sprzedawca jest zobowiązany usunąć wadę bez zbędnej zwłoki. Kupujący może zamiast usuwania wady domagać się wymiany rzeczy albo, jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, wymiany tej części, jeżeli dla sprzedawcy w związku z tym nie powstaną nieproporcjonalne koszty ze względu na cenę towaru albo charakter wady. Sprzedawca może wtedy zamiast usuwania wady wymienić wadliwą rzecz na dobrą, jeżeli nie spowoduje to kupującemu większych problemów. Jeżeli chodzi o wadę, której nie można usunąć i która uniemożliwia to, aby rzecz mogła być właściwie użytkowana tak, jak rzecz bez wady, kupujący ma prawo do wymiany rzeczy albo ma prawo odstąpić od umowy. Takie same prawa przysługują kupującemu, jeżeli co prawda chodzi o usunięcie wady, ale kupujący z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie albo ze względu na większą liczbę wad nie może właściwie korzystać z tej rzeczy. Jeżeli chodzi o inne, nieusuwalne wady, kupujący ma prawo do adekwatnej zniżki z ceny rzeczy.

5.10 Sprzedawca wyda dokument o załatwieniu reklamacji najpóźniej do 30 dni od dnia złożenia reklamacji zgodnie z ustawą o ochronie prawa konsumenta i przepisami prawnymi. Kupujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dokument o złożeniu reklamacji i załatwieniu reklamacji może być doręczony kupującemu również e-mailem na dane kontaktowe udostępnione przez kupującego. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, jak i na podstawie wezwania kupującego wysłanego e-mailem, wiadomością SMS albo w inny odpowiedni sposób, kupujący jest zobowiązany w terminie 15 dni odebrać od sprzedawcy reklamowany towar, jeżeli reklamacja została załatwiona w formie naprawy, zniżki, wymiany towaru (nowy towar) albo reklamacja została odrzucona.

5.11 Jeżeli kupujący nie odbierze rzeczy do 30 dni po załatwieniu reklamacji albo do 30 dni od dnia powtórnego doręczenia towaru kupującemu, albo nie odbierze go w takim samym terminie od wysłania wezwania sprzedawcy po zakończeniu postępowania reklamacyjnego na adres kontaktowy przekazany przez kupującego, to sprzedawca jest, zgodnie z przepisami prawnymi upoważniony domagać się od kupującego opłaty odpowiadającej zwykłej opłacie za wynajem płatnej przez sprzedawcę i to według miejsca, czasu i powierzchni pomieszczenia, w którym jest składowany towar nieodebrany przez kupującego.

FORMULARZ PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY do pobrania TUTAJ ( pobieramy kliknięciem )

 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

6.1 To oświadczenie o ochronie danych osobowych odnosi się tylko do sklepu internetowego www.mardosport.pl spółki SKI MOUNTAINS s. r. o., która dla potrzeb tego oświadczenia jest jednocześnie administratorem danych osobowych (dalej tylko "administrator") podmiotu danych osobowych.

6.2 Podmiotem danych osobowych jest użytkownik sklepu internetowego www.mardosport.pl, który wypełnił i wysłał zamówienie w tym sklepie internetowym albo zawarł umowę kupna z administratorem.

6.3 Przy przechowywaniu danych osobowych administrator przestrzega postanowień Ustawy nr 18/2018 Zb. O ochronie danych osobowych i norm związanych, którym jest przede wszystkim rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EÚ) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych i swobodnym ruchu tych danych i o unieważnieniu dyrektywy 95/46 / ES (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - General Data Protection Regulation - GDPR).

6.4 Administrator gromadzi niektóre niżej wyspecyfikowane dane osobowe, które są niezbędne przede wszystkim do realizacji praw i obowiązków wynikających z zamówień i umów kupna powstałych przy użytkowaniu sklepu internetowego pod adresem www.mardosport.pl albo do rozwoju oferowanych usług i doskonalenia zarządzania tym sklepem internetowym, uproszczenia procesu zakupów itp.

6.5 Dane osobowe administrator przetwarza w postaci elektronicznej w automatyzowany sposób albo w postaci drukowanej w sposób nieautomatyzowany.

6.6 Administrator nie gromadzi żadnych wrażliwych ani specjalnych danych osobowych świadczących o majątku i sprawach majątkowych, narodowości, pochodzeniu rasowym albo etnicznym, poglądach politycznych, członkostwie w partiach politycznych, wyznaniach religijnych, stanie zdrowia, orientacji seksualnej itp.

6.7 Dane osobowe podmiotu są przez administratora przetwarzane jako niezbędne do realizacji praw i obowiązków wynikających dla administratora z zamówień i umów kupna, przy czym zamawiającym albo drugą stroną umowy jest podmiot danych osobowych. Tak dzieje się na podstawie art. 6.1.B) i 6.1.c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EÚ) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych i swobodnym ruchu tych danych i o unieważnieniu dyrektywy 95/46 / ES (GDPR), które umożliwiają realizację umowy ze strony administratora i wykorzystanie usług ze strony podmiotu danych, przy czym chodzi o zgodę typu OPT-OUT, ewentualnie specjalną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, udzieloną w formularzu zamówienia sklepu internetowego www.mardosport.pl.

Podmiot danych osobowych przez udzielenie specjalnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingowe i pouczony o ustawowym przetwarzaniu oświadcza, że jest świadomy swoich praw i to szczególnie:

 • Prawa do wymagania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,

 • Prawa do wymagania poprawienia swoich danych osobowych w przypadku ich niedokładności albo niepoprawności,

 • Prawa do wymagania skasowania swoich danych osobowych, ewentualnie ograniczenia ich przetwarzania,

 • Prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych,

 • Prawa do przeniesienia swoich danych osobowych,

 • Prawa do odwołania w każdej chwili udzielonej zgody, co jednak nie będzie się wiązać z legalnością przetwarzania opartą na zgodzie udzielonej przed jej odwołaniem,

 • Prawa do złożenia zażalenia na proces przetwarzania danych osobowych przez administratora do urzędu nadzorującego, którym jest Urząd ochrony danych osobowych.

6.8 Administrator jest upoważniony zmienić swoją politykę ochrony danych osobowych tak, aby oddawała jego aktualne podejście do ochrony danych osobowych. W przypadku takiej zmiany, podmiot zostanie o niej powiadomiony, na przykład opublikowaniem w warunkach handlowych sklepu internetowego www.mardosport.pl.

6.9 Wszystkie dane osobowe administrator uzyskuje od podmiotów danych osobowych na podstawie dobrowolności, z wyjątkiem danych potrzebnych do udokumentowania ewidencji podatkowej i księgowej administratora organom administracji publicznej albo do wykonania zobowiązań.

6.10 Podmiot danych osobowych może się zwrócić e-mailem na adres info@mardosport.pl do administratora o skasowanie, zmianę albo poprawienie danych osobowych, albo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych.

6.11 Administrator gromadzi dane tylko na podstawie przyczyn ustawowych, dane konieczne do realizacji praw i obowiązków wynikających z zamówień i umów kupna zawartych z klientem i podmiotom danych osobowych w sklepie internetowym www.mardosport.pl. Chodzi o następujące dane, które są potrzebne do realizowania stosunków handlowych i ewidencji ustawowej:

 • Imię i nazwisko (dla firmy również jej nazwa, REGON i NIP),

 • Adres miejsca zamieszkania / adres do fakturowania,

 • Adres dostawy,

 • Adres e-mailowy,

 • Numer telefonu.

Innych dane albo przeznaczonych do innego celu, niż ustawowy, administrator nie gromadzi. W przypadkach, gdy administrator gromadzi takie dane, dzieje się tak na podstawie zgody udzielonej ze strony podmiotu danych osobowych (na przykład specjalna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych, udzielona w formularzu zamówienia sklepu internetowego www.mardosport.pl ).

6.12 Administrator zobowiązuje się, że nie będzie publikować danych osobowych opisanych w poprzednim punkcie, udostępniać ich osobie trzeciej (z wyjątkiem umownych przetwarzających administratora), ani dla potrzeb ofert komercyjnych niezwiązanych ze sklepem internetowym www.mardosport.pl bez zgody odnośnego podmiotu danych osobowych. Administrator ponadto zobowiązuje się do tego, że na życzenie podmiotu danych osobowych, nawet bez podania powodu, usunie jego dane osobowe z bazy danych, ale z wyjątkiem tych, które wiążą się z obowiązkiem identyfikacji klienta z uwzględnieniem przepisów podatkowych i tych, które w czasie kasowania znajdują się w zabezpieczonych, rezerwowych bazach danych administratora.

 

7. COOKIES 

Kupujący zgadza się z zapisywaniem tzw. cookies w jego komputerze. W przypadku, gdy zakup na stronie internetowej można wykonać i zrealizować zobowiązania sprzedawcy wynikające z umowy kupna bez zapisywania tzw. cookies w komputerze kupującego, kupujący może kiedykolwiek odwołać zgodę według poprzedniego zdania.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Te warunki handlowe są ważne dla wszystkich umów kupna zawieranych między dostawcą, a klientem.

Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany warunków handlowych. Zmienione warunki ogłasza w odpowiedni sposób na stronach internetowych www.mardosport.pl tak samo, jak w swoich zakładach co najmniej na miesiąc przed wejściem w życie nowych warunków handlowych.

Te warunki handlowe obowiązują przy zakupie w sklepie internetowym www.mardosport.pl prowadzonym przez spółkę SKI MOUNTAINS s. r. o.

Następnie:

8.1 Sprzedawca jest upoważniony zachować i archiwizować wzajemną dokumentację i umowę w formie elektronicznej razem z właściwymi Ogólnymi warunkami handlowymi przez okres 5 lat. Archiwizowana umowa nie jest dostępna dla kupującego. Do zawierania umowy proponowany jest język słowacki. Kupujący jest upoważniony skopiować zasadnicze części umowy w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami prawnymi.

8.2 Dla doręczania wiadomości elektronicznych adresowanych do kupującego obowiązuje to, że jeżeli sprzedawca nie otrzyma komunikatu błędu o niemożliwości doręczenia wiadomości (e-maila albo wiadomości SMS) na wskazany adres e-mailowy, ewentualnie numer telefoniczny kupującego (komórkowy), uważa się tę wiadomość (e-mail albo wiadomość SMS) za doręczoną na następny dzień od wysłania. Dla doręczania wiadomości elektronicznych adresowanych do sprzedawcy (e-mail) obowiązuje to, że jeżeli kupujący nie otrzyma komunikatu błędu o niemożliwości doręczenia wiadomości (e-maila albo wiadomości SMS) na wskazany adres e-mailowy, ewentualnie numer telefoniczny sprzedawcy (komórkowy), uważa się tę wiadomość (e-mail albo wiadomość SMS) za doręczoną na następny dzień od wysłania. Przesyłkę uważa się też z za doręczoną w przypadku, jeżeli adresat odmówi jej przyjęcia, albo też w przypadku, gdy adresat z własnej winy albo zaniedbania jej nie odbierze. W takim przypadku uważa się ją za doręczoną z upływem czasu przechowania na poczcie o długości według ustalenia nadawcy i zwróceniu przesyłki do nadawcy, o czym nadawca musi dysponować nieuszkodzonym dokumentem. Zawiadomienie o doręczeniu za pośrednictwem doręczyciela – usługi kurierskiej (Poczta Słowacka, UPS) będzie uważane za doręczone z chwilą odebrania przez stronę umowną. W przypadku niepowodzenia doręczenia usługą kurierską za moment doręczenia będzie się uważać trzeci dzień po wykonaniu pierwszej próby doręczenia, przy czym wykonanie próby doręczenia dokumentuje się oświadczeniem doręczyciela – usługi kurierskiej. Wyłącznym prawem sprzedawcy jest decyzja, w jakiej formie i w jakich przypadkach będzie się on w tej formie komunikować z kupującym (SMS albo e-mail albo inny odpowiedni sposób).

8.3 Jeżeli okaże się, że któreś z postanowień VOP albo umowy jest nieważne albo nieskuteczne, to taka nieważność albo nieskuteczność nie skutkuje nieważnością albo nieskutecznością dalszych postanowień umowy /VOP/. W takim przypadku strony zobowiązują się bezzwłocznie zastąpić takie nieważne albo nieskuteczne postanowienie nowym tak, aby był zachowany cel realizowany przez właściwe nieważne albo nieskuteczne postanowienie w czasie jego przyjęcia, ewentualnie zawarcia tej umowy.

8.4 Nadzór nad czynnościami sprzedawcy upoważniony jest wykonywać Inspektorat SOI dla województwa koszyckiego, Vrátna nr 3, 043 79 Košice 1. Rozstrzygającym prawem (governing law) jest prawo Republiki Słowackiej. Wszystkie spory, które powstaną z tytułu VOP, umowy albo w związku z nimi łącznie ze sporami o dostawy towaru będą rozpatrywać i rozstrzygać wyłącznie sądy w Republice Słowackiej.

8.5 VOP są ważne i obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie internetowej sprzedawcy i można mieć do nich wgląd również w siedzibie kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, aby według własnego zdania unieważniać je, zmieniać, poprawiać, albo zastępować nowymi z tym, że do zawartej umowy odnoszą się VOP aktualne w czasie zawierania umowy kupna. Wykonaniem rejestracji, jak i wysłaniem zamówienia i zaznaczeniem zgody z brzmieniem VOP na www.mardosport.pl przy zakończeniu procesu zamawiania kupujący potwierdza, że zapoznał się i zgadza się z VOP, regulaminem reklamacyjnym (art. 5), uważając je za część stosunku umownego.

 

9. ALTERNATYWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Jeżeli konsument nie jest zadowolony z tego, jak sprzedawca załatwił mu reklamację albo przypuszcza, że sprzedawca naruszył jego prawa, ma możliwość zwrócić się do sprzedawcy z żądaniem naprawy. Jeżeli sprzedawca nie odpowie na ten wniosek do 30 dni od dnia wysłania albo go odrzuci, konsument może się zwrócić z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania ARS do właściwego podmiotu.

Podmiot zbada wniosek, aby sprawdzić, czy może rozpocząć ARS albo odrzuci wniosek na podstawie powodów, które ma określone w zasadach ARS. O odrzuceniu ten podmiot informuje konsumenta.

Po rozpoczęciu postępowania ARS podmiot kontaktuje obie strony sporu i stara się rozwiązać spór między nimi i to poszukując kompromisu tak, aby były przestrzegane prawa odnośnych osób. Przy ARS ten podmiot w interesie jak najszybszego rozwiązania sporu informuje strony sporu szczególnie elektronicznie albo telefonicznie; podmiot powinien załatwić spór do 90 dni (w złożonych przypadkach możliwe jest wydłużenie terminu).

Celem ARS jest znaleźć kompromisowe rozwiązanie dla stron sporu i dopomożenie im w zawarciu cywilnoprawnej ugody.

Jeżeli jednak strony sporu nie porozumieją się, ale naruszenie praw konsumenta jest wyraźne, podmiot opracuje dla konsumenta uzasadnione stanowisko, w którym wyjaśni mu jego prawa i które może mu posłużyć jako podstawa do opracowania wniosku o rozpoczęcie postępowania sądowego.

Konsument może złożyć wniosek o rozpoczęcie alternatywnego sporu na:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Może również znaleźć listę podmiotów alternatywnego rozwiązywania sporów na stronie Ministerstwa Gospodarki SR – 
www.mhsr.sk